تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۷

ثبت نامشنبه تا سه شنبه97/06/24 تا 97/06/27
شروع کلاسهاشنبه97/06/31
ترمیمسه شنبه تا پنج شنبه97/07/10 تا 97/07/12
آخرین مهلت ثبت درس مطالعه آزادشنبه97/07/21
ثبت نام مقدماتی ترم بعد (ترم 3972) شنبه تا پنج شنبه97/09/17 تا 97/09/22
حذف اضطراریشنبه97/10/02
پایان کلاسهایکشنبه97/10/16
شروع امتحاناتدوشنبه97/10/17
پایان امتحاناتسه شنبه97/11/02