تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

ثبت نام اصلیشنبه 97/11/13
شروع کلاسهایکشنبه 97/11/14
پایان کلاسها98/03/16
ترمیم (حذف و اضافه)سه شنبه 97/11/23 تا چهارشنبه 97/11/24
ثبت نام مقدماتی (ترم 3981)98/02/21 تا 98/02/26
حذف اضطراری98/02/31
شروع امتحانات98/03/18
پایان امتحانات98/04/02

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۷

ثبت نامشنبه تا سه شنبه97/06/24 تا 97/06/27
شروع کلاسهاشنبه97/06/31
ترمیمسه شنبه تا پنج شنبه97/07/10 تا 97/07/12
آخرین مهلت ثبت درس مطالعه آزادشنبه97/07/21
ثبت نام مقدماتی ترم بعد (ترم 3972) شنبه تا پنج شنبه97/09/17 تا 97/09/22
حذف اضطراریشنبه97/10/02
پایان کلاسهایکشنبه97/10/16
شروع امتحاناتدوشنبه97/10/17
پایان امتحاناتسه شنبه97/11/02