به اطلاع می رساند بنا به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ ١٢ اسفند ٩٧، موسسه از تاریخ هشتم تیرماه ٩٨ تا هشتم شهریور ٩٨ تعطیل می باشد. آخرین مهلت دفاع جهت فارغ التحصیلی در ترم ٣٩٧٢ یعنی نیمسال دوم ٩٧-٩٨، تا تاریخ ششم تیرماه ٩٨ می باشد.