قابل توجه دانشجویان محترمی که قصد دارند فارغ التحصیل ترم جاری شوند:
مهلت انجام دفاع برای ترم ٣٩٧٢، تا ٣١ شهریور می باشد.
لازم است قبل از آن پایان نامه بر اساس اصول نگارش پایان نامه آماده و فرم ١٠ تکمیل و امضا شده باشد.