تاریخ ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی ارشد:

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ و دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵

تاریخ ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی:

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ تا یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱

تاریخ ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی ناپیوسته:

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ و دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵

تاریخ ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در مقطع کاردانی:

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ و یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴

تاریخ ثبت نام دانشجویان مهمان در همه مقاطع:

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ تا پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸