جهت ثبت نام کارآموزی سه شنبه ١۶ و پنج شنبه ١٨ مهرماه به اتاق ٢٠٠، آقای مهندس حسین شفیعی مراجعه فرمایند.