گزارش ۴۲۸ (برنامه زمان و مکان امتحانات) قابل اخذ و پرینت است.
شرکت در امتحانات بدون کارت دانشجویی یا کارت شناسایی عکسدار و پرینت گزارش ۴۲۸ مطلقا امکان پذیر نیست.