عدم مراجعه به منزله حذف درس خواهد بود.

ارائه بخش عملی تربیت بدنی ۱ و ۲ در ترم ۳۹۸۲

کد درسعنوان درسنام استادزمان ارائهساعتمکان
01-002-12-90تربیت بدنی 1
(دختران)
زهرا صالحی01/04/1399
02/04/1399
03/04/1399
09:00 الی 10:30
09:00 الی 10:30
09:00 الی 10:30
سالن حقیقت
01-003-12-90تربیت بدنی 2
(دختران)
زهرا صالحی01/04/1399
02/04/1399
03/04/1399
10:30 الی 12:00
10:30 الی 12:00
10:30 الی 12:00
سالن حقیقت
02-002-12-90تربیت بدنی1
(پسران)
محمد چگینی31/03/1399
01/04/1399
02/04/1399
09:00 الی 10:30
09:00 الی 10:30
09:00 الی 10:30
سالن عدالت
02-003-12-90تربیت بدنی2
(پسران)
محمد چگینی31/03/1399
01/04/1399
02/04/1399
10:30 الی 12:00
10:30 الی 12:00
10:30 الی 12:00
سالن عدالت