عدم مراجعه به منزله حذف درس خواهد بود.

قابل توجه دانشجویان رشته علوم ورزشی

کد درسعنوان درسنام استادزمان ارائهساعتمکان
01-1315310آمادگی جسمانی2
(دختران)
اعتمادی01/04/1399
02/04/1399
03/04/1399
09:00 الی 10:30
09:00 الی 10:30
09:00 الی 10:30
سالن حقیقت
01-1315111دومیدانی2
(دختران)
اعتمادی01/04/1399
02/04/1399
03/04/1399
10:30 الی 12:00
10:30الی 12:00
10:30 الی 12:00
سالن حقیقت
01-1315335والیبال1
(دختران)
اعتمادی01/04/1399
02/04/1399
03/04/1399
12:00 الی 13:30
12:00 الی 13:30
12:00 الی 13:30
سالن حقیقت
01-1315340بسکتبال 1
(دختران)
اعتمادی01/04/1399
02/04/1399
03/04/1399
13:30 الی 15:00
13:30 الی 15:00
13:30 الی 15:00
سالن حقیقت
01-1315130تکواندو
(دختران)
مهدی پور01/04/1399
02/04/1399
03/04/1399
10:30 الی 12:00
10:30 الی 12:00
10:30 الی 12:00
سالن حقیقت
01-1315240فوتسال2
(دختران)
صالحی01/04/1399
02/04/1399
03/04/1399
12:00 الی 13:30
12:00 الی 13:30
12:00 الی 13:30
سالن حقیقت
01-1315310آمادگی جسمانی2
(پسران)
چگینی31/03/139918:00 الی 19:30سالن عدالت
02-1315340بسکتبال 1
(پسران)
چگینی04/04/139916:30 الی 18:00سالن عدالت
02-1315240فوتسال2
(پسران)
چگینی11/04/139916:30 الی 18:00سالن عدالت
02-1315335والیبال1
(پسران)
چگینی07/04/139918:00 الی 19:30سالن عدالت
02-1315111دومیدانی2
(پسران)
چگینی14/04/139918:00 الی 19:30سالن عدالت
02-1315325ژیمناستیک
(پسران)
چگینی18/04/139918:00 الی 19:30سالن عدالت