از طرف هیات محترم موسس و اعضای هیات علمی و کارکنان، درخشش و موفقیت دانشجویان ممتاز موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد را در ترم بهمن سال تحصیلی ۹۸-۹۷، به ایشان و خانواده های گرانقدرشان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

 

 

مقطع رشته ترم ورود رتبه نام خانوادگی و نام
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مهر ۹۷ رتبه ۱ لطفی صدیقه
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مهر۹۷ رتبه ۲ پیرخلیلی چرمهینی اصغر
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی مهر ۹۷ رتبه ۱ دویران نژاد غلامرضا
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی مهر۹۷ رتبه ۲ افشاری مهدی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی مهر ۹۷ رتبه ۳ قنبریان زهرا
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- مدیریت کیفیت و بهره وری مهر ۹۷ رتبه ۱ شهبازی گهروئی عبدالرضا
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- مدیریت کیفیت و بهره وری مهر ۹۷ رتبه ۲ دانش نیا سیدمسلم
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- مدیریت کیفیت و بهره وری مهر ۹۷ رتبه ۳ هنرورگللوجه افسانه
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم های مالی مهر ۹۷ رتبه ۱ مصدق محمد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم های مالی مهر ۹۷ رتبه ۲ شاهوئی مقدم سیداحسان
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت پروژه مهر ۹۷ رتبه ۱ ادیب پور محمدرضا
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت پروژه مهر ۹۷ رتبه ۲ متقی جزی محمدکاظم
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت پروژه مهر ۹۷ رتبه ۳ عبدالهی ارپناهی محمد
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی مهر ۹۷ رتبه ۱ خسروی فارسانی غلامرضا
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی مهر ۹۷ رتبه ۲ صالحی مبارکه عارفه
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی مهر ۹۷ رتبه ۳ خدادادی طاقانکی جواد
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)-مدیریت سیستم های اطلاعات مهر ۹۷ رتبه ۱ مومنی فاطمه
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)-مدیریت سیستم های اطلاعات مهر ۹۷ رتبه ۲ زمان زاده کیومرث
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید مهر ۹۷ رتبه ۱ خوانساری محمد
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی مهر۹۷ رتبه ۱ اسدی علی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی مهر ۹۷ رتبه ۲ موسویان فرد سیدجلال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی مهر۹۷ رتبه ۱ امینی نوگورانی علی
کارشناسی ارشد مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی مهر ۹۷ رتبه ۱ جعفری مسعود
کارشناسی حقوق مهر ۹۷ رتبه ۱ رحیمی مریم
کارشناسی حقوق مهر ۹۷ رتبه ۲ صمیمی سهرفروزانی سحر
کارشناسی حقوق مهر۹۷ رتبه ۳ اله یاری صادق ابادی فاطمه
کارشناسی حقوق مهر ۹۶ رتبه ۱ یمینی سلطان افسانه
کارشناسی حقوق مهر ۹۶ رتبه ۲ موسوی پور سیده معصومه
کارشناسی حقوق مهر ۹۶ رتبه ۳ شیری سیچانی محمد
کارشناسی علوم ورزشی مهر ۹۶ رتبه ۱ ملایری نجمه
کارشناسی علوم ورزشی مهر ۹۷ رتبه ۱ میرصفائی ریزی میناسادات
کارشناسی مدیریت بازرگانی مهر ۹۴ رتبه ۱ سرگزی نرگس
کارشناسی مدیریت بازرگانی مهر ۹۶ رتبه ۱ فتاح پور محمدرضا
کارشناسی مدیریت بازرگانی مهر ۹۷ رتبه ۱ کوهی مریم
کارشناسی مدیریت صنعتی مهر ۹۳ رتبه ۱ روضاتی محمدمهدی
کارشناسی مهندسی انرژی مهر ۹۷ رتبه ۱ محمدی برنجگانی لیلا
کارشناسی مهندسی برق بهمن ۹۳ رتبه ۱ دانش مسلم
کارشناسی مهندسی برق مهر ۹۷ رتبه ۱ علی بابائی علیرضا
کارشناسی مهندسی برق مهر ۹۷ رتبه ۲ کریمی گل سفیدی علیرضا
کارشناسی مهندسی برق مهر ۹۷ رتبه ۳ کریمیان کلیشادرخی سعید
کارشناسی مهندسی صنایع مهر ۹۷ رتبه ۱ کیانپور مهدی
کارشناسی مهندسی صنایع مهر ۹۷ رتبه ۲ خدارحمی بادلانی محمدرضا
کارشناسی مهندسی صنایع مهر ۹۵ رتبه ۱ کرمی چمگردانی رسول
کارشناسی مهندسی صنایع مهر ۹۵ رتبه ۲ زرین پور فاطمه
کارشناسی مهندسی صنایع مهر ۹۵ رتبه ۳ عزیزپور حسین
کارشناسی مهندسی عمران مهر ۹۵ رتبه ۱ ازادی سارا
کارشناسی مهندسی عمران مهر ۹۵ رتبه ۲ مالکی شکرالله
کارشناسی مهندسی عمران مهر ۹۵ رتبه ۳ صادقی امیرحسین
کارشناسی مهندسی عمران بهمن ۹۶ رتبه ۱ جمالی گله رحمان
کارشناسی مهندسی مکانیک مهر ۹۴ رتبه ۱ نجفی چقابوری وحید
کارشناسی مهندسی مکانیک مهر ۹۴ رتبه ۲ صادقی مسعود
کارشناسی مهندسی مکانیک مهر ۹۴ رتبه ۳ تحویلیان سعید
کارشناسی مهندسی کامپیوتر مهر ۹۵ رتبه ۱ شهریاری کله مسیحی ایمان
کارشناسی مهندسی مکانیک مهر ۹۷ رتبه ۱ جمالی قهدریجانی جواد
کارشناسی مهندسی مکانیک بهمن ۹۶ رتبه ۱ خدادادی موسوی محمد
کارشناسی مهندسی کامپیوتر بهمن ۹۷ رتبه ۱ حیدری باغبادرانی حدیث
کارشناسی مهندسی مکانیک بهمن ۹۷ رتبه ۱ کریمی امین
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی متالورژی -ذوب فلزات بهمن ۹۶ رتبه ۱ براتی بلداجی محمدرضا
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی متالورژی -ذوب فلزات مهر ۹۷ رتبه ۱ ترکی محمد
کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار بهمن ۹۷ رتبه ۱ قلندری مجید
کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار بهمن ۹۷ رتبه ۲ کریمی مهدی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید-جوشکاری بهمن ۹۷ رتبه ۱ محمدی ولی اله
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید-جوشکاری بهمن ۹۷ رتبه ۲ رنجبر گودرز
کاردانی الکترونیک-الکترونیک عمومی بهمن ۹۷ رتبه ۱ جهانگیری بابادی علی
کاردانی کامپیوتر – نرم افزار مهر ۹۶ رتبه ۱ غلامی فاطمه
کاردانی کامپیوتر – نرم افزار مهر ۹۶ رتبه ۲ تقوی سیده سمیه
کاردانی کامپیوتر – نرم افزار بهمن ۹۷ رتبه ۱ عابدی کله مسیحی محمد
کاردانی کامپیوتر – نرم افزار بهمن ۹۷ رتبه ۲ شاهرخی برنجگانی زهرا