نظر به آغاز امتحانات از ۱۵ تیر ماه لازم است مجوز ورود به جلسه امتحان یعنی گزارش ۴۲۸ (برنامه زمان و مکان امتحانات) را از سیستم گلستان دریافت کنید.
برای دانشجویان بدهکار و نیز افرادی که در ارزشیابی اساتید شرکت نکرده اند، اخذ این گزارش امکان پذیر نیست.
برای شرکت در امتحانات به همراه داشتن کارت دانشجویی و گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان الزامی است.