برنامه ارائه بخش عملی دروس دانشکده ها به صورت فایل برای دانلود قرار داده شده است.

 

برنامه ارائه بخش عملی دروس دانشکده مهندسی برق در ترم ۳۹۸۲

برنامه ارائه بخش عملی دانشکده مهندسی مواد ترم ۳۹۸۲

برنامه ارائه بخش عملی دانشکده علوم پایه ترم ۳۹۸۲

برنامه ارائه بخش عملی دانشکده مهندسی کامپیوتر ترم ۳۹۸۲

برنامه ارائه بخش عملی دروس دانشکده مهندسی مکانیک ۳۹۸۲