حتما فایل زیر را دانلود و اطلاعیه را مطالعه فرمایید.

اطلاعیه شماره ۵ اساتید