شما اینجا هستید: موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد > دانشکده ها > دانشکده مهندسی صنایع و علوم انسانی و اجتماعی > هیات علمی دانشکده صنایع، علوم انسانی و اجتماعی > معصومه منصوری

خانم مهندس معصومه منصوری

سمت: مدیرگروه دانشکده صنایع، علوم انسانی و اجتماعی

نشانی دفتر: موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، دفتر صنایع

ایمیل : m_indust@yahoo.com

کارشناس ارشد صنایع گرایش سیستم ها

12 سال سابقه تدریس در دانشگاههای مختلف