به منظور ایجاد تنوع و نشاط و شادابی آموزشی در دانشجویان، موسسه از بدو تاسیس اقدام به تشکیل نهادهای مختلف دانشجویی (بر مبنای آیین نامه ها و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) نموده است. در حال حاضر تشکل های بسیج دانشجویی، کانون فرهنگی و ادبی دانشجویی، انجمن علمی رباتیک، انجمن علمی مهندسی مواد، انجمن علمی مهندسی صنایع و گروه تئاتر در موسسه تشکیل شده و بر اساس ضوابط مشغول فعالیت می باشند. برخی از فعالیت های این تشکل ها عبارتند از: برگزاری اردوهای راهیان نور و زیارتی و سیاحتی، برگزاری سخنرانی های علمی و فرهنگی، انتشار نشریه دانشجویی و اجرای برنامه های تئاتر.