اعضای هیات علمی مرکز دروس عمومی

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
شیرین داورپناه جزیاستادیارجزوات
خانم مهرآفرین فشارکیمربیجزوات
خانم مهرالسادات قفقازیمربیجزوات

اعضای هیات علمی مرکز دروس علوم پایه

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
دکتر سید محمد امینیاستادجزوات
دکتر محمد فشارکیاستادجزوات
خانم الهام نصرالهیمربیnasrolahi_e@yahoo.comجزوات
خانم فریبا باباییمربیجزوات
آقای جواد کاظمیمربیجزوات