اعضای هیات علمی دانشکده صنایع، علوم انسانی و اجتماعی

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
دکتر علی آهون منشاستادجزوات
دکتر کیومرث آقاییاستادیارجزوات
دکتر علیرضا شیرانیاستادیارجزوات
دکتر شیرین داورپناه جزیاستادیارجزوات
دکتر مجید کلاهدوزاناستادیارجزوات
مهندس مریم شیرانیمربیجزوات
مهندس معصومه منصوریمربیکارشناس ارشد صنایع گرایش سیستم هاm_indust @ yahoo.comجزوات
مهندس مهرالسادات قفقازیمربیجزوات
مهندس امیرحسین قاسمیمربیجزوات
مهندس مریم قنبریانمربیجزوات