اعضای هیات علمی دانشکده مواد

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
دکتر عباس نجفی زادهاستاد دکتری مهندسی موادa-najafi @ cc.iut.ac.irجزوات
دکتر علی شفیعیاستادجزوات
دکتر علی سعیدیاستادجزوات
دکتر محمدرضا نصر اصفهانیاستادیارجزوات
دکتر حسن شفیعیاستادیارجزوات
مهندس حسین شفیعیمربیجزوات
مهندس مهدی احمدیمربیجزوات