اعضای هیات علمی دانشکده مکانیک

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
دکتر ابراهیم شیرانیاستادجزوات
دکتر ناصر نهضتاستادجزوات
دکتر محسن لاهوتیاستادیارجزوات
دکتر النازالسادات زهرویاستادیارمهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتجزوات
دکتر مائده السادات ضوییاستادیارجزوات
دکتر رضا مسعودی نژاداستادیارجزوات
دکتر زهرا ابراهیم زادهاستادیارجزوات
مهندس محمد خطاییمربیجزوات