تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ثبت نام اصلییکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
شروع کلاس‌هادوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
ترمیم (حذف و اضافه)یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ تا یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
شروع کلاس‌های آزمایشگاهی و کارگاهیسه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
درخواست درس مطالعه آزادیکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تا چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
ثبت نام مقدماتی (ترم ۲-۱۳۹۹)یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تا پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
حذف اضطرارییکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
پایان کلاسهاپنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
امتحاناتیکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ تا پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ثبت نام اصلییکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
شروع کلاس‌هادوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
ترمیم (حذف و اضافه)یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تا دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
شروع کلاس‌های آزمایشگاهی و کارگاهییکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
درخواست درس مطالعه آزادیکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ تا پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ثبت نام مقدماتی (ترم ۱-۱۴۰۰)یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
حذف اضطرارییکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
پایان کلاسهاپنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
امتحانات------------------------