اعضای هیات علمی دانشکده مکانیک

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
دکتر ابراهیم شیرانیاستادجزوات
دکتر ناصر نهضتاستادجزوات
دکتر محسن لاهوتیاستادیارجزوات
دکتر النازالسادات زهرویاستادیارمهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتجزوات
دکتر مائده السادات ضوییاستادیارجزوات
دکتر رضا مسعودی نژاداستادیارجزوات
دکتر زهرا ابراهیم زادهاستادیارجزوات
مهندس محمد خطاییمربیجزوات

اعضای هیات علمی دانشکده عمران

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
دکتر محسن بهزاد جزیاستادیارجزوات
مهندس امیرحسین فخیمیمربیجزوات
مهندس مسعود قاضی عسگرمربیجزوات
مهندس محسن هاشم زاده اصفهانیمربیجزوات
مهندس محسن عارفمربیجزوات
مهندس حمیدرضا حسینیمربیجزوات

اعضای هیات علمی دانشکده مواد

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
دکتر عباس نجفی زادهاستاد دکتری مهندسی موادa-najafi @ cc.iut.ac.irجزوات
دکتر علی شفیعیاستادجزوات
دکتر علی سعیدیاستادجزوات
دکتر محمدرضا نصر اصفهانیاستادیارجزوات
دکتر حسن شفیعیاستادیارجزوات
مهندس حسین شفیعیمربیجزوات
مهندس مهدی احمدیمربیجزوات

اعضای هیات علمی دانشکده صنایع، علوم انسانی و اجتماعی

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
دکتر علی آهون منشاستادجزوات
دکتر کیومرث آقاییاستادیارجزوات
دکتر علیرضا شیرانیاستادیارجزوات
دکتر شیرین داورپناه جزیاستادیارجزوات
دکتر مجید کلاهدوزاناستادیارجزوات
مهندس مریم شیرانیمربیجزوات
مهندس معصومه منصوریمربیکارشناس ارشد صنایع گرایش سیستم هاm_indust @ yahoo.comجزوات
مهندس مهرالسادات قفقازیمربیجزوات
مهندس امیرحسین قاسمیمربیجزوات
مهندس مریم قنبریانمربیجزوات

اعضای هیات علمی مرکز دروس علوم پایه

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
دکتر سید محمد امینیاستادجزوات
دکتر محمد فشارکیاستادجزوات
خانم الهام نصرالهیمربیnasrolahi_e@yahoo.comجزوات
خانم فریبا باباییمربیجزوات
آقای جواد کاظمیمربیجزوات

اعضای هیات علمی مرکز دروس عمومی

نام و نام خانوادگیمرتبهرشتهایمیللینک جزوات
شیرین داورپناه جزیاستادیارجزوات
خانم مهرآفرین فشارکیمربیجزوات
خانم مهرالسادات قفقازیمربیجزوات