آقای دکتر علی آهون منش

سمت: ریاست موسسه

لینک رزومۀ آقای دکتر علی آهون منش

تحصیـــلات :

ـ لیسانس گیاهپزشکی از دانشگاه تبریز ( ۱۳۵۱ )
ـ فوق‌لیسانس ویروس‌شناسی از دانشگاه کالیفرنیا ـ دیویس ( آمریکا ـ ۱۹۷۵)
ـ دکتری ویروس‌شناسی از دانشگاه کالیفرنیا ـ دیویس ( آمریکا ـ ۱۹۷۸ )
ـ فوق‌دکتری بیماریهای برنج دانشگاه کالیفرنیا ـ دیویس ( آمریکا ـ ۱۹۷۹ )

شرح وظایف و اختیارات رئیس موسسه:

 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی ، اداری و مالی عمرانی امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاحیت
 • تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • هدایت فعالیت‌های فرهنگی ، آموزشی ، پژوهشی، اداری ومالی و عمرانی دانشگاه
 • ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امنا
 • نظارت برحسن اجرای فعالیتهای جاری دانشگاه وپیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی وارجاع آنها به مقامات ذیصلاحیت
 • برقراری‌ هماهنگی ‌بین‌ فعالیت‌های‌ واحدهای‌ مختلف‌ دانشگاه‌ از طریق‌ اعمال‌ نظارت‌ بر کار آنها و برقراری‌ تماس‌ با سایر مؤسسات‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ مربوطه.
 • مسئولیت امورمالی واداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
 • نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه ( با رعایت تبصره های ۱و۲ ماده۴) و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته ومدیران گروههای آموزشی
 • ارائه پیشنهاد همکاریهای علمی با سایرمؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت
 • نظارت بر امور انضباتی دانشگاه (هیأت علمی _ دانشجویان _ کارمندان) در چهار چوب ضوابط و مقررات

زیر مجموعه‌های دفتر ریاست

 • مدیریت‌ روابط عمومی‌
 • مدیریت‌ فنی‌ و نظارت‌ بر طرح‌های‌ عمرانی‌
 • مدیریت‌ طرح‌، برنامه‌ و بودجه
 • مدیریت حراست: حفاظت از منافع و امکانات دانشگاه و جلوگیری از بروز مشکلاتی که به نحوی به سیستم دانشگاه لطمه بزند.
 • دفتر حقوقی دانشگاه: دفتر حقوقی دانشگاه نیز از مجموعه‌هایی است که مستقیم زیر نظر ریاست دانشگاه می باشد که عمده فعالیت آن برای شکایات و پیگیری مطالبات دانشگاه می باشد.