اعضای هیات مؤسس، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد از اساتید با سابقه و مجرب بوده و هریک علاوه بر سوابق علمی و پژوهشی دارای سابقه مدیریت دانشگاهی و اجرایی نیز می باشند. شرح مختصری از اعضاء هیات مؤسس در زیر ارائه شده است.


نام و نام خانوادگیسمتمرتبه دانشگاهیرشته
دکتر علی آهون منشعضو هیات علمی تمام وقت و ریاست مؤسسهاستادمدیریت بیماری‌های گیاهی
آیت اله هادی نجفیعضو هیات مؤسس«اجتهاد»، استاد دروس خارج فقه و اصول، محقق و نویسنده در علوم اسلامی حوزه علمیه اصفهانعلوم حوزوی، اجتهاد، فقه و اصول
دکتر ابراهیم شیرانی چهارسوقیعضو هیأت علمی تمام وقت و معاون آموزشیاستادمهندسی مکانیک
دکتر عباس نجفی زادهعضو هیأت علمی تمام وقت و معاون اداری مالیاستادمهندسی مواد
دکتر محمد داورپناه جزیعضو هیات علمی تمام وقت و معاون دانشجوییدانشیارمهندسی کامپیوتر
دکتر علی شفیعیمشاور و مدرس مؤسسه و معاون فرهنگی و پژوهشیاستادمهندسی مواد
دکتر علیرضا شیرانی چهارسوقیمشاور مؤسسهاستادیارمدیریت