آقای دکتر عباس نجفی زاده

سمت: معاونت اداری و مالی

لینک رزومۀ آقای دکتر عباس نجفی زاده

معاونت مالی و اداری

معاونت مالی و اداری موسسه در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی موسسه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف موسسه در کمترین زمان و کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید.

 

عمده ترین وظایف حوزه معاونت مالی اداری

  • نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی موسسه با رعایت مقررات مربوطه
  • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم برنامه جامع بودجه موسسه
  • تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور
  • نظارت و ارزشیابی امور کارکنان موسسه
  • برسی طرحهای عمرانی بلند مدت و کوتاه مدت
  • اجرای طرحهای عمرانی
  • تحقیق و برسی در زمینه تامین رفاه کارکنان موسسه
  • پیش بینی بودجه و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف موسسه
  • مسئولیت معاونت مالی و اداری در حال حاضر با جناب آقای دکتر نجفی زاده می باشد

 چارت معاونت مالی و اداری