آقای دکتر علی شفیعی

سمت: معاونت پژوهشی

لینک رزومۀ آقای دکتر علی شفیعی

معاونت پژوهشی

اهداف:

 • انجام تحقیقات پایه در سطح ملی و بین المللی (تولید علم)
 • انجام طرحهای تحقیقاتی کاربردی
 • تربیت محقق از طریق تشویق دانشجویان در امور پژوهشی و به کارگیری آنها در طرحهای تحقیقاتی کاربردی
 • تشکیل و تقویت گروههای علمی دانشجوئی و حمایت و هدایت آنها
 • ارتقاء سطح علمی دانشجویان و ایجاد فرهنگ علمی در مؤسسه
 • ایجاد ارتباط با صنعت + تعامل با آنها

 

برنامه ها:

 • دعوت از مسئولین صنایع بزرگ در منطقه و فعالیت در زمینه یافتن راههای همکاری
 • ارائه سرویس های آموزشی – پژوهشی و نیز خدمات آزمایشگاهی به صنایع
 • برگزاری سمینارها با همکاری صنایع
 • تشکیل گروههای علمی و در نهایت ایجاد مراکز پژوهشی یا پژوهشکده در مؤسسه
 • نوشتن پیشنهاد طرح پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی و تشویق آنها در جهت گرفتن پروژه از صنایع