نام و نام خانوادگیسمت
جناب آقای دکتر سید حسن قاضی عسگرنماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عضو هیات امنا و ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان
جناب آقای مهندس مقدس زادهمعاونت امور عمرانی استاندار محترم اصفهان و نماینده تام الختیار استاندار اصفهان در هیات امنا
جناب آقای دکتر عباس نجفی زادهریاست محترم هیات امنا
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی رهبرعضو محترم هیات امنا
جناب آقای دکتر ابراهیم شیرانیعضو محترم هیات امنا
جناب آقای دکتر احمد حقانیعضو محترم هیات امنا
سرکار خانم دکتر قدسیه وکیلیعضو محترم هیات امنا
جناب آقای دکتر محمد فشارکیعضو محترم هیات امنا
جناب آقای دکتر محمد داورپناه جزیعضو محترم هیات امنا