در حال حاضر تعداد ۳۲ نفر در بخش های مختلف شامل: دفتر ریاست، امور اداری، امور دانشجوئی، اداره آموزش، امور مالی، دفتر مشاوره، انجمن علمی، انتظامات، خوابگاهها، حراست، بسیج دانشجویی و خدمات مشغول به فعالیت می باشند. مؤسسه جهت ترابری و خدمات حمل و نقل از طریق عقد قرارداد با بخش خصوصی عمل می کند.