با سلام
از دانشجویان گرامی درخواست می شود در راستای ارزیابی علمی آموزش در دانشگاه ها با مراجعه به پایگاه
http://nezarat.msrt.ir/fa/form/63
پرسشنامه مربوطه را تکمیل فرمایند.