* اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶)
* فرم ۶۰۲ (گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم قابل دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان)
* ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم (نظام ۳-۳-۶) که از دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک اقدام شده است.
* اصل مدرک دیپلم- اصل مدرک پیش دانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی
* ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی (نظام آموزشی سالی واحدی) که از دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک اقدام شده است.
*کپی شناسنامه از تمام صفحات
*کپی پشت و رو کارت ملی
*۶ قطعه عکس ۳ در ۴
فیش واریزی شهریه (ثابت و متغیر) علی الحساب ۸۰۰٫۰۰۰ تومان به شماره حساب ۳۸۶۴۰۹۱۶۲۹ بانک ملت شعبه فولاد شهر