*اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه نظام جدید در یکی از شاخه های کاردانش و یا فنی و حرفه ای از محل تحصیل تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ (۳۱/۰۶/۱۳۹۹)
* اصل دیپلم و یا گواهی موقت پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه متناسب با رشته قبولی
* اصل دیپلم شاخه نظری نظام آموزشی جدید (نظام ۳-۳- ۶) یا نظام سالی واحدی و یا ترمی واحدی و یا گواهی موقت پایان تحصیلات متناسب به نوع رشته قبولی
* ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم که از دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک اقدام شده است.
*کپی شناسنامه از تمام صفحات
*کپی پشت و رو کارت ملی
*۶ قطعه عکس ۳ در ۴
فیش واریزی شهریه (ثابت و متغیر) علی الحساب ۸۰۰٫۰۰۰ تومان به شماره حساب ۳۸۶۴۰۹۱۶۲۹ بانک ملت شعبه فولاد شهر