احراز رتبه نخست توسط دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه در دو سال متوالی در مسابقه ملی “ایده شو”.

آقای مهندس اسماعیل قنبری دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر موسسه و دانش آموخته کارشناسی موسسه در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موفق شد رتبه نخست را در مسابقه ملی ایده شو دامپزشکی که در شهرکرد برگزار گردید احراز نماید.

این موفقیت را به ایشان، اعضای هیئت علمی و سایر همکاران تبریک گفته و برای این دانشجوی ساعی موسسه آرزوی توفیق روز افزون داریم.

هیئت رییسه موسسه