شما اینجا هستید: موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد > دانشکده ها > مرکز دروس عمومی و علوم پایه > هیات علمی مرکز عمومی و علوم پایه > الهام نصرالهی

 خانم الهام نصرالهی

سمت: عضو هیئت علمی و مدیر گروه دروس علوم پایه و دروس عمومی

نشانی دفتر: موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، دفتر تحصیلات تکمیلی

ایمیل : nasrolahi_e@yahoo.com

کارشناس ارشد ریاضی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه دروس علوم پایه و دروس عمومی

استاد راهنما

{}
استاد مشاور

{}